Two object | Kaksi objektia

photo

iron, canvas, leather | keinonahka, metalli, sametti